Biskopens visitasforedrag fra Kvalsund og Kokelv sogn
Biskopens visitasforedrag fra Kvalsund og Kokelv sogn

Visitasforedraget innholder biskopens tanker om menighetens arbeid, utfordringer og hvilke inntrykk vårt bispedømmes øverste leder sitter igjen med etter fem dager i Kvalsund kommune. (bilde: Ingvild Israelsen Finnmark Dagblad) 

HAMMERFEST PROSTI, NORD-HÅLOGALAND 01.-05. JUNI 2016

Kjære Kvalsund og Kokelv menighet! Vi har hatt noen fine dager sammen her i deres to sokn. Det har vært interessant å besøke ulike deler av menighets- og bygdelivet hos dere. Og det har vært en god opplevelse å se at folk som bor her i kommunen er glad i kirka si og at soknepresten og de kirkelige ansatte fyller sin rolle på en måte som gjør menigheten relevant for sine innbyggere. Jeg og mitt følge har blitt tatt imot på en fin måte av både kirkelige medarbeidere og bygdas folk. Når biskopen kommer på visitas til en menighet, synliggjøres også at vi tilhører et større fellesskap: Den norske kirke og Nord-Hålogaland bispedømme. Og vår kirke er en del av verdensvide kirke som tilber og tjener den levende Gud over hele jorda. Dette fellesskapet består av denne store enheten, og samtidig helt ned til lokalplanet hvor vi har våre menigheter som her i Kvalsund og Kokelv. Når biskopen kommer på visitas er det en del av oppdraget med å ha tilsyn med menighetene, prestene og andre vigslede ansatte. Ordet visitas betyr besøk. Visitasen gir oss mulighet til å se hverandre og fokusere på særlig viktige oppgaver i soknet. Formålet med visitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheten og de ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Overskriften på visitasen har vært: “Trosopplæring med kunst og kultur som verktøy”. Dette er et viktig og aktuelt tema. Kirka er en sentral bidragsyter som kulturaktør i bygdene våre som arena for både konserter og andre kulturelle tilstelninger. Det foregår i tillegg mange aktiviteter for barn og unge som har stor glede av å benytte seg av kunst og kultur i forståelsen av evangeliet. Det er flott å se at dette skjer i Kvalsund og Kokelv. Dette er en viktig måte å sørge for at forkynnelsen av Guds nåde og frelse fortsatt erfares som aktuell og forståelig for den oppvoksende generasjon. Da vi nå er kommet til visitasens siste dag er det på tide med en oppsummering av noen av de opplevelsene vi har delt med hverandre denne uka. Jeg vil derfor dele noen inntrykk fra visitasen med dere.

Møte med MR/FR Onsdag kveld møtte vi menighetsrådene fra begge sokn. Leder i fellesrådet og Kokelv menighetsråd, Roald Nilsen, ønsket velkommen og jeg åpnet møte med en kort andakt. Å møte menighetsrådet er svært viktig i forbindelse med en visitas. Under disse møtene foregår tenkningen rundt hva det vil si å være lokalmenighet og hvordan kirken best mulig kan vekke og nære det kristne livet i menigheten. Menighetsrådene her i Kvalsund og Kokelv er satt sammen av en spennende og mangfoldig gruppe mennesker som utviste glede over å arbeide med å fremme det lokale menighetslivet. Det var også fint å se at samarbeidet med kommunen fungerer godt. Takk til alle i menighetsrådet for at dere stiller dere til disposisjon for menigheten. Jeg takker alle dem som har sittet i menighetsrådet siden forrige visitas og nå er avløst av nye medlemmer.

Møte med de ansatte Torsdagen begynte med et møte med staben i menighetene. Det ble et møte med hyggelige og motiverte medarbeidere. Dere er en ganske liten stab i Kvalsund og Kokelv, og det gjør det viktig å kommunisere godt og være innstilt på å sammen finne gode samarbeidsløsninger. Den jobben dere gjør er svært verdifull for både kirka og i bygdelivet. Det merket vi når vi besøkte ulike arenaer som berøres av det kirken arbeider med. Jeg merker meg også at det er arbeidsglede blant de ansatte. Det var smil og godt humør, noe som kjennetegner en god arbeidsplass. Dere har en dyktig og, ikke minst, allsidig kirkeverge/organist i Janna Kankaala. Å inneha to deltidsstillinger er ingen enkel oppgave, men jeg har skjønt at dette er en oppgave som løses på en god måte av Janne. Vegard Rønning har kommet inn som sokneprest og synliggjør kirka i bygdene på en måte som treffer befolkningen godt. Hans diakonale profil er sterk, med hjemmebesøk og sjelesorg som en del av det ukentlige menighetsarbeidet. Menighetene har fått en dyktig medarbeider i menighetspedagog Linda Rønning, som er gift med soknepresten. Hun har bidratt med å bruke kreativitet i møte med trosopplæringen og skape et rom for kunst og kulturuttrykk i møte med barn og unge. Reidar Holmgren jobber som kirketjener, klokker og graver i menigheten. Han innehar en allsidighet som er svært nyttig i forbindelse med vedlikehold av ulik slag, en velstelt kirkegård og en trygghet i forbindelse med det praktiske under gudstjenester og kirkelige handlinger.

Andakt på Kvalsund sykehjem Under visitasene er det viktig for meg å møte de eldste i menigheten. Det er de som har vært med å legge grunnlaget for det vi holder kjært i vårt lokalsamfunn. Derfor var det flott å være på Kvalsund sykehjem og se at nærmere 25 mennesker var samla for å høre Guds ord og synge salmer sammen. Menigheten og kommunen samarbeider godt med tilrettelegging slik at de eldre kan få del i dette tilbudet. Dette er samtidig en viktig del av kirkens diakonale arbeid. Musikk og sang er et språk som taler rett til hjertet og kan ha en like forkynnende funksjon som selve prekenen.

Møte med kommunen Torsdagen hadde vi møte med kommunen. Der møtte rådmann Gunnar Lillebo, samt varaordfører Jan Arvid Johansen og Robert Wilhelmsen fra formannskapet. Fra menighetene møtte fellesrådsleder og leder i Kokelv menighetsråd Roald Nilsen, leder i Kvalsund menighetsråd Anne Lise Nilsen, soknepresten og kirkevergen. De ulike behovene til menigheten ble satt på dagsorden. Kommunen fikk så muligheten til å komme med sine tanker til kirka og det kom fram at de er glade for den rollen menighetene har i lokalsamfunnet og måten menighetsarbeidet beriker Kvalsund kommunes befolkning på. Det fine samarbeidet mellom kirke og kommune er en god plattform å bygge videre på med tanke på å beholde og videreutvikle kirkas betydning i lokalsamfunnet.

Møte med lærere på Kvalsund skole Vi fikk også med oss et besøk til Kvalsund skole og hadde en samtale med rektor Anne-Karin Østensen og lærere der. Under samtalen var det en god tone og åpenhet i møte med kirka. Det kom fram at skolen vil ha utbytte av å benytte soknepresten og hans kompetanse innenfor kristendom i enda større grad enn det gjøres nå. Et slikt samarbeid vil være viktig for å gi elevene kompetanse i hvordan kirkelivet organiseres og hva som foregår der.

Besøk på Kvalsund E-sport og Dataforening (KED) Torsdag kveld var vi innom dataklubben KED i Kvalsundhallen. Denne har blitt oppretta gjennom et godt samarbeid mellom kirka og kommunen. Det var et behov i bygda for at ungdommer som ikke driver med idrett skulle få et rusfritt oppholdssted hvor de kan dyrke sine interesser for data. KED er et slikt sted og her samles det ungdommer hver mandag og onsdag. I den anledning serveres det mat og spilles dataspill. Ungdommene får et møtested og det sosiale aspektet står sentralt. Dette arbeidet har vært så vellykket at det kan eksporteres til andre menigheter. Lokalene og datautstyr er tilgjengelig for andre menigheter i forbindelse med trosopplæring. Konfirmantene og annet trosopplæringsarbeid i menigheten bruker også KEDs lokaler en del.

Besøk på Kokelv sjøsamiske museum På fredag var vi i Kokelv og besøkte det sjøsamiske museet der. Elin Mathisen viste oss rundt og vi fikk se noe av den rike samiske arven som fins i området. Selv om Kvalsund og Kokelv er sterkt berørt av fornorskingsperioden er det et levende sjøsamisk miljø i bygdene.

Besøk på Kokelv bo- og servicesenter Vi fikk videre besøke Kokelv bo- og servicesenter og hilste på beboerne og de ansatte der. Der fikk vi omvisning på det som skal bli det nye bo- og servicesenteret i bygda. Det er et flott og funksjonelt bygg som viser at kommunen har vilje og evne til å satse på lokalbefolkningen. Ved innflytting til dette nybygget vil det gamle bedehuset igjen kunne tas i bruk av forsamlingen og menigheten i forbindelse med trosopplæring og andre tiltak.

Lunsj og spørretime med elevene på Kokelv oppvekstsenter Vi var innom Kokelv oppvekstsenter og ble tatt imot av rektor Siri Nikodemussen. Elevene hadde laget lunsj og invitert oss til mat og en påfølgende spørretime. Der fikk barna komme med spørsmål til biskopen som jeg besvarte etter beste evne. Elevene viste evne til å lytte og stille gode spørsmål. Spørsmålene dreide seg særlig om biskopen og biskopens arbeid. Det er godt å møte ungdom på denne måten, og den fine gruppa med elever gir tro på at framtida hviler i de beste hender.

Skolegudstjeneste i Kokelv kirke Vi avsluttet besøket i Kokelv med skolegudstjeneste i Kokelv kirke. Sokneprest Rønning ledet gudstjenesten og en gruppe skoleelever deltok med sang. Jeg avsluttet gudstjenesten med å lyse velsignelsen på samisk og norsk. Det var en flott opplevelse og det var fint å se at det kom en liten delegasjon fra bygdas folk også.

Framover I løpet av denne visitasen har jeg fått se mye av arbeidet som kirka driver med her i Kvalsund og Kokelv. Det har vært en god opplevelse og vi har møtt mange positive og engasjerte mennesker, både i staben og i befolkningen for øvrig. Nå som vi er ved enden av visitasen ønsker jeg å dele med dere noen tanker jeg har gjort meg om veien videre.

Utfordringer til menigheten 1. Frivillige medarbeidere i menighetene. Ved forrige visitas for 9 år siden fikk menighetene en utfordring når det gjaldt arbeidet med barn og unge. Dette kan vi i dag registrere at dere har tatt på alvor og jobbet godt med. Både soknepresten og menighetspedagogen har sett behovet for å jobbe med trosopplæring og det har båret frukter i menighetslivet. Her kan det særlig trekkes fram opprettelsen av dataklubben KED som har bidratt til å samle ungdom fra bygda og til og med utenfor bygda til en felles sosial plattform. Det har lyktes å få med frivillige i dette arbeidet og en stor del av bygdas innbyggere er engasjert i klubben og dens arrangementer. I andre sammenhenger observerer jeg at det ikke er så enkelt å få tak i frivillige. Dette er noe jeg ønsker å utfordre menighetene på. Hvordan kan man engasjere foreldre av de barn og unge som er på kirkelige aktiviteter? Det er også viktig å gi konfirmantene roller i gudstjenestelivet og bidra som ministranter og aktive hjelpere i forbindelse med menighetenes gudstjenester. Frivillige medarbeidere får et eierforhold til menigheten og menighetslivet, og det er av stor verdi. 2. Tilstandsrapport for kirkene. Dere har flotte kirkebygg både her og i Kokelv. Det er likevel et visst behov for vedlikeholdsarbeid og det må komme på plass en tilstandsrapport som kartlegger dette. Jeg er veldig glad for at det allerede er bestemt at Kvalsund kirke skal males i år. 3. Menighetshus. Det er viktig å ta fram planene igjen for bygging av menighetshus. Et eget bygg i nærheten av Kvalsund kirke vil være et løft for hele menighetslivet og gi egnede lokaler til trosopplæringsarbeidet. Det vil i tillegg kunne brukes i andre sammenhenger i bygda og skape leieinntekter for menighetsrådet. 4. Samisk språk og kultur. For meg som biskop er det viktig å synliggjøre at vi er et bispedømme i et nordsamisk område. Derfor er det svært gledelig at soknepresten fast bruker både samisk og norsk ved nådehilsen og velsignelse i gudstjenester og kirkelige handlinger. Her i området har det vært samiske tradisjoner i århundrer, som dessverre opplevde en marginalisering under fornorskingsprosessen. Nå er det heldigvis andre tider og vi opplever at det samiske kirke- og kulturlivet igjen er vitalisert i Sapmi. Jeg vil oppfordre menighetene til å fortsette dette gode arbeidet med å synliggjøre samisk språk og kultur og på den måten ta vare på den arven som har vært her i lang tid.

Avslutning Det er 9 år siden forrige visitas. Det blir sannsynligvis en tilsvarende tid til neste gang biskopen kommer på besøk. I mellomtiden har prosten i oppgave å følge opp de utfordringene som visitasen har pekt på, i samarbeid med menighetsrådene og de ansatte. Da vil jeg gjerne få si hjertelig takk for all gjestfrihet og måten dere har tatt imot oss på her i bygdene! Jeg vil takke menighetsrådene, kommunen, de kirkelig ansatte, prosten og alle andre som har vært med å tilrettelegge for denne visitasen. Og ikke minst takk til alle dere i Kvalsund og Kokelv som trofast samles til gudstjenester, som ber for menigheten og setter deres lit til Herren. Måtte Gud ta vare på dere i sin miskunn og velsigne dere alle i dagene som ligger foran oss!

Biskop av Nord-hålogaland Olav Øygard
 16. juni 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando